Skip to main content

Anil Vasant More

कोल्हापूर
November 28, 2021
    

माधवबागमधील सेवा खुप छान आहे, तेथील सर्व स्टाफ अत्यंत आपुलकीने सेवा करते.सर्व लोक प्रेमळ अगत्याने विचारपूस करते.सर्व आजारावर योग्य उपचार केले जातात व त्याचे छान रिजर्ट येतात, Madhavbaug is best