Skip to main content

Smita Jadhav

Kolhapur
November 28, 2021
    

Mala kamrecha khup tars hota ani maze wt. Pn khup hote me madhvbaug madhe panchkarm karun maze wt .7kg kame kele ani katI basti kelya mule mala khup aram ahe . Mala nisha ne khup chan badhtine panchkarm kele ahe madhvbaug madhe vevstit panchkarm kele jate…